Kinnitatud

Anija Vallavolikogu 24.11.2011

määrusega nr 60

ANIJA VALLA KESKRAAMATUKOGU

PÕHIMÄÄRUS

 

§ 1. Üldsätted

(1) Raamatukogu ametlik nimi on Anija Valla Keskraamatukogu (edaspidi

raamatukogu) asukohaga Laste tn 6, vallasisene linn Kehra, Anija vald, Harju

maakond, mille koosseisu kuuluvad haruraamatukogud Kehra Raamatukogu, Anija

Raamatukogu ja Alavere Raamatukogu.

(2) Raamatukogu on Anija Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus.

(3) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

(4) Raamatukogu raamatupidamine toimub tsentraliseeritult valitsuses.

(5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Anija valla territoorium.

(6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti

Vabariigi õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Anija

Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse määrustest ja otsustest ning käesolevast

põhimäärusest.

 

§ 2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded

(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs

informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada

elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2) Raamatukogu ülesanded on:

1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule

teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine jms) Anija

valla elanikele, koolidele, asutustele ja teistele soovijatele vastavalt

rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise

eeskirjadele;

2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid

kasutajatele kättesaadavaks;

3) korraldab näituseid ja üritusi oma kogude tutvustamiseks üldsusele;

4) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised

raamatukogu külastama;

5) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest

andmebaasidest, avatud internetipunkt jms) ja võtab selle eest tasu, mille suuruse

kinnitab volikogu;

6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud

muudatuste kohta;

7) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;

8) kogub kodulookirjanduse andmebaasi materjale;

9) teeb koostööd teiste raamatukogudega (tellib vajadusel puuduvad teavikud teistest

raamatukogudest).

 

§ 3. Struktuur

(1) Raamatukogu struktuuriüksusteks on kolm haruraamatukogud.

(2) Raamatukogu haruraamatukogud on:

1) Anija Raamatukogu asukohaga Anija mõis, Anija küla, Anija vald, Harju

maakond

2) Alavere Raamatukogu asukohaga Kose mnt 22- 8, Alavere küla, Anija vald,

Harju maakond

3) Kehra Raamatukogu asukohaga Laste tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harju

Maakond

 

§ 4. Raamatukogu personal

(1) Raamatukogu personali moodustavad raamatukogu direktor, raamatukoguhoidjad

ja muud töötajad. Raamatukoguhoidjad peavad vastama raamatukoguhoidjatele

esitatavatele kutsenõuetele ja olema sooritanud vastava kutseeksami.

(2) Raamatukogu töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab volikogu.

(3) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva

põhimääruse ja töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga.

(4) Raamatukogu personali ülesanne on tagada raamatukogu häireteta töö ja

majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

 

§ 5. Raamatukogu juhtimine

(1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor. Direktoril peab olema

kõrgharidus. Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidust,

peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

(2) Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

(3) Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab ning konkursi korraldab

vallavalitsus.

(4) Raamatukogu direktori kinnitab vallavalitsuse ettepanekul ametisse Anija

vallavanem.

(5) Töölepingu direktoriga sõlmib ja teostab muid seaduses sätestatud tööandja

õigusi ja kohustusi Anija vallavanem.

(6) Raamatukogu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste

lahendamisel nõustab direktorit valitsuse poolt määratud ametnik.

(7) Raamatukogu direktor:

1) korraldab raamatukogu tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele

õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;

2) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning vastutab raamatukogu arengu ja

rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

3) juhib raamatukogu finants-majanduslikku tegevust;

4) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud

tähtaegadel ja korras;

5) juhib ja suunab raamatukogusisest tegevust, analüüsib töö tulemusi ja kavandab

raamatukogu arengusuunad;

6) esindab oma pädevuse piirides raamatukogu oma põhitegevuse piires

ametiasutustes ja suhetes eraõiguslike isikutega ilma täiendavate volitusteta;

7) tagab raamatukogu valdusse ja kasutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja

sihtotstarbelise kasutamise;

8) teeb seadusest ja raamatukogu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks

tehinguid raamatukogu eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning vastutab

kinnitatud eelarve täitmise eest;

9) esitab vallavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule raamatukogu

tegevuse kohta aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud

tähtaegadel ja korras;

10) teostab tööandja õigusi ja kannab kohustusi, juhib ja suunab personali tööd;

12) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi korraldusi;

13) kinnitab raamatukogu töösisekorraeeskirja ja töötajate ametijuhendid ning tagab

töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

14) täidab muid seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid;

15) osaleb raamatukogu nõukogu töös;

16) teeb ettepanekuid raamatukogu põhimääruse muutmiseks.

 

§ 6. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks,

raamatukogutöö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste

küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 5-7-liikmeline raamatukogu nõukogu

(edaspidi nõukogu).

(2) Nõukogu pädevuses on:

1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide

väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;

2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja

vastavate ettepanekute tegemine.

(3) Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus juhataja ettepanekul kolmeks aastaks.

Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

(4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(5) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul

aseesimees. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte

harvemini kui 3 korda aastas.

(6) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline

kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

Nõukogu otsused protokollitakse ja saadetakse igale liikmele. Protokolli

allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär. Allkirjastatud protokolli hoitakse ning

säilitatakse raamatukogus juhataja poolt määratud kohas ja korras. Protokollid on

avalikud.

 

§ 7. Vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt

volikogu kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogu finantseeritakse:

1) Anija valla eelarvest;

2) riigieelarvest;

3) annetustest;

4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;

5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

(3) Anija valla eelarvest tagatakse töötajate töötasud, kogude regulaarne varustatus

teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust, samuti

raamatukogu eripärale vastavate ruumide, sisustuse ja majandamiskulud.

 

§ 8. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

(1) Raamatukogu tegevust kontrollib valitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded,

sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade

kohta.

 

§ 9. Kogud ja lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna

elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse

raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab volikogu.

(3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud

teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava

andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui

raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate

eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja

kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 

§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise tagab ning tegevuse lõpetab volikogu otsuse

alusel valitsus.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või lõpetamisest teatab valitsus

Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 

§ 11. Rakendussätted

(1) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja raamatukogu

direktor või valitsus.

(2) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu.