Anija Valla Keskraamatukogu põhimäärus

23.05.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

  (1) Raamatukogu ametlik nimi on Anija Valla Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra, Anija vald, Harju maakond, mille koosseisu kuuluvad haruraamatukogud Kehra Raamatukogu, Anija Raamatukogu ja Alavere Raamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

  (4) Raamatukogu raamatupidamine toimub tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Anija valla territoorium.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Anija vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ülesanded on:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine jms) Anija valla elanikele, koolidele, asutustele ja teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  3) korraldab näituseid ja üritusi oma kogude tutvustamiseks üldsusele;
  4) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
  5) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, avatud internetipunkt jms) ja võtab selle eest tasu, mille suuruse kinnitab vallavolikogu;
  6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  7) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
  8) kogub kodulookirjanduse kartoteeki materjale;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega (tellib vajadusel puuduvad teavikud teistest raamatukogudest).
  10) täidab Alavere Põhikooli kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas, toetab oma tegevusega kooli õppekava täitmist ja on kooli õpikeskkonna osa.

§ 3.   Struktuur

  (1) Raamatukogu struktuuriüksusteks on kolm haruraamatukogu.

  (2) Raamatukogu haruraamatukogud on:
  1) Anija Raamatukogu asukohaga Anija mõis, Anija küla, Anija vald, Harju maakond;
  2) Alavere Raamatukogu asukohaga Kose mnt 6, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond;
  3) Kehra Raamatukogu asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra, Anija vald, Harju maakond.

§ 4.   Raamatukogu personal

  (1) Raamatukogu personali moodustavad raamatukogu direktor, raamatukoguhoidjad ja muud töötajad. Raamatukoguhoidjad peavad vastama raamatukoguhoidjatele esitatavatele kutsenõuetele ja olema sooritanud vastava kutseeksami.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (3) Raamatukogu personali ülesanne on tagada raamatukogu häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

§ 5.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor. Direktoril peab olema kõrgharidus. Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (2) Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab ning konkursi korraldab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu direktori kinnitab vallavalitsuse ettepanekul ametisse Anija vallavanem.

  (5) Töölepingu direktoriga sõlmib ja teostab muid seaduses sätestatud tööandja õigusi ja kohustusi Anija vallavanem.

  (6) Raamatukogu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (7) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning vastutab raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) juhib raamatukogu finants-majanduslikku tegevust;
  4) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras;
  5) juhib ja suunab raamatukogusisest tegevust, analüüsib töö tulemusi ja kavandab raamatukogu arengusuunad;
  6) esindab oma pädevuse piirides raamatukogu oma põhitegevuse piires ametiasutustes ja suhetes eraõiguslike isikutega ilma täiendavate volitusteta;
  7) tagab raamatukogu valdusse ja kasutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  8) teeb seadusest ja raamatukogu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid raamatukogu eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) esitab vallavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule raamatukogu tegevuse kohta aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras;
  10) kinnitab raamatukogu personali koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  11) teostab tööandja õigusi ja kannab kohustusi, juhib ja suunab personali tööd;
  12) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi korraldusi;
  13) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja töötajate ametijuhendid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  14) täidab muid seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid;
  15) osaleb raamatukogu nõukogu töös;
  16) teeb ettepanekuid raamatukogu põhimääruse muutmiseks.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogutöö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 5-7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kolmeks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.

  (6) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Nõukogu otsused protokollitakse ja saadetakse igale liikmele. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär. Allkirjastatud protokolli hoitakse ning säilitatakse raamatukogus direktori poolt määratud kohas ja korras. Protokollid on avalikud.

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Anija valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Anija valla eelarvest tagatakse töötajate töötasud, kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust, samuti raamatukogu eripärale vastavate ruumide, sisustuse ja majandamiskulud.

§ 8.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 9.   Kogud ja lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise tagab ning tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja raamatukogu direktor või vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 60 „Anija Valla Keskraamatukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15.08.2019.

Toomas Tõnise
vallavolikogu esimees