ANIJA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

 

Kehra

 22.05.2014 nr 20

 

  

Anija Valla Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

 

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

 

§ 1. Üldsätted

(1) Anija Valla Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib haruraamatukogude teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

(3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Põhiteenused on järgmised:

 1) kojulaenutus;

 2) kohalkasutus;

 3) teatmeteenindus;

 4) lugejakoolitus;

 5) andmebaaside kasutamine;

 6) raamatualaste ürituste ja -näituste külastamine;

 7) avaliku internetipunkti kasutamise esimene tund;

 8) skaneerimine;

 9) WiFi kasutamine.

 

(4) Raamatukogu eriteenused on tasulised. Eriteenused on järgmised:

1) koopiate valmistamine;

2) väljatrükk arvutist (printimine);

3) avaliku internetipunkti kasutamine alates teisest tunnist.

 

(5) Arvutite ja interneti kasutamist reguleerib käesoleva eeskirja §4.

(6) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii kohapeal kui ka raamatukogu veebilehel.§ 2. Lugejaks registreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei pea lugejaks registreerima.

(2) Esmakordsel registreerimisel annab lugeja oma isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha      aadress(id), lugejarühm, telefoninumber, e-posti aadress) ning kinnitab allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja. Isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest teavitab lugeja raamatukogu.

(3) Eelkooliealise lapse registreerib lugejaks tema vanem (eestkostja). Kuni viieteistaastane kooliealine laps registreeritakse vajadusel lugejaks tema vanema (eestkostja) nõusolekul.

(4) Lugeja saab portaali www.lugeja.ee sisse logida ID-kaardi ja PIN-koodidega.

(5) Lugeja registreeritakse ümber igal aastal tema esimesel külastusel raamatukokku, lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused.

(6) Raamatukogu võlglased registreeritakse ümber alles pärast võlgnevuste likvideerimist. Võlgnevuste likvideerimiseni puudub neil raamatukogust teavikute kojulaenutuse õigus.

(7) Lugeja andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilistel eesmärkidel, kus andmeid ei seostata isikuga.

(8) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta andmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

 

§ 3. Teavikute kasutamine, laenutamine ja tagatis

(1) Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul kolm nädalat (Anija ja Alavere raamatukogus üks kuu), uudiskirjandusel üks nädal. Enimnõutavate teavikute tagastamistähtaega võib raamatukogu direktor lühendada. Teavikute kojulaenutamisel teavitatakse lugejat tagastamistähtajast.

(2) Teatmekogusse ja haruldaste teavikute fondi kuuluvaid teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus.

(3) Sama päeva ajalehti koju ei laenutata.

(4) Tagastamistähtaega võib (sh telefoni, lugeja portaali, e-kirja teel) lugeja soovil pikendada kümme korda, v.a. juhul kui teavikule on järjekord.

(5) Reserveeritud teavikuid hoitakse lugejale maksimaalselt seitse päeva. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest raamatukokku.

 

§ 4. Avalike internetipunktide ja arvutite kasutamise kord

(1) Avalikud internetipunktid (edaspidi AIP) on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

(2) Avalikud internetipunktid on interneti-teenuse kasutamiseks avatud kõigile raamatukogu külastajatele, kellel on eelnev arvuti kasutamise oskus.

(3)Arvuti kasutamise aega saab ette registreerida kohapeal või telefoni teel kuni seitse päeva üheks tunniks korraga. Tasuta aeg ühele kasutajale on 60 minutit päevas. Kui registreerunuid samale arvutile ei ole, saab arvutit kasutada kauem. Tööajad algavad täistunnil. Kui etteregistreerunu jääb hiljaks 15 minutit, läheb arvuti kasutamise õigus üle järgmisele soovijale maksimaalselt 60 minutiks päevas. Registreeritu kaotab kasutusõiguse teiste soovijate ees kui ta hilineb üle 15 minuti.

(4) Registreerumisel tuleb esitada raamatukoguhoidjale isikut tõendav dokument. Kasutaja tutvub enne töökohale asumist käesoleva korraga. Raamatukoguhoidja registreerib AIP päevikus kasutaja tööaja alguse ja lõpu.

(5) Arvutit kasutab korraga üks inimene.

(6) Raamatukogu bibliograafilise otsingu arvutit kasutatakse sihtotstarbekohaselt.

(7) AIP kasutaja kohustub:

  1. koheselt teatama raamatukoguhoidjale tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara mittekorrasolekust, lõhkumisest või kadumisest;
  2. väljatrükkide ja koopiate tegemiseks paluma raamatukoguhoidja abi;
  3. täitma internetipunkti haldava asutuse töötajate korraldusi.

 

(8) Arvuti kasutajal on keelatud:

  1. arvutite omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

  2. arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;

  3. jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid jmt) kõvakettale; seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;

  4.  veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;

  5. isiklike kaustade ja andmete salvestamine AIP arvutisse.

(9) Isiklikke arvutiväliseid andmekandjaid võib kasutada ainult raamatukoguhoidja loal.

(10) Enne printimist tuleb informeerida raamatukoguhoidjat. Printimine ja koopiate tegemine on tasulised teenused.

(11) Arvuti kasutamisel esinevatest tõrgetest teatamiseks või nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja poole.

(12) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel kasutaja poolt.

(13) Arvutite kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada arvuti kasutamise keeld. Eeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada internetitöökoha teenuseid kaheks nädalaks, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks. Kõik eeskirjade rikkumised dokumenteeritakse AIP päevikus.

(14) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

 

§ 5. Raamatukogu sisekord

(1) Raamatukogu ja lugeja vahelistes suhetes lähtutakse lisaks raamatukogu kasutamise eeskirjale Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning neist tulenevatest õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

(2) Raamatukokku on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes ning lehkavas ja määrivas riietuses.

(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi (v.a pimedate juhtkoeri ja teenistuskoeri), kergestisüttivaid aineid, lehkavaid ja määrivaid esemeid, vedelikke ja pulbreid.

(4) Väärtuslikud esemed (rahakott, pass, mobiiltelefon, sülearvuti, ehted jms) on soovitav külastajal endaga teenindusruumidesse kaasa võtta. Raamatukogu teenindusruumidesse kaasavõetud esemete eest ei vastuta.

(5) Raamatukogu kasutaja ei tohi häirida teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara.

(6) Teenindusalas on keelatud süüa, juua, suitsetada, valjult rääkida.

(7) Raamatukogu kasutaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast ja hea käitumise tavadest.

(8) Raamatukogutöötajal on õigus raamatukogu sisekorda rikkuvalt raamatukogu kasutajalt nõuda korrarikkumise lõpetamist või raamatukogu ruumidest lahkumist.

(9) Ohuhäire (tulekahjusireen jms) korral tuleb hoonest lahkuda järgides töötajate suuniseid.

 

§ 6. Raamatukogu lugeja õigused

(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus) ning kasutada arvutit juurdepääsu saamiseks avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

(2) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

(3) Lugeja soovil pannakse teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

(4) Lugejal on õigus taotleda raamatukogust puuduvate teavikute (või teavikute koopiate) tellimist teistest raamatukogudest. Tellimise saatekulud tasub lugeja.

 

§ 7. Raamatukogu lugeja kohustused ja vastutus

(1) Lugeja peab talle antud teavikuid kasutama heaperemehelikult, neid ei tohi rikkuda ega viia loata raamatukogust välja. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Lugeja on kohustatud teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

(2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu enda kontaktandmete muutusest ja pidama kinni tagastamistähtajast.

(3) Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada sama raamatu teise eksemplari või mõne muu teavikuga, mille raamatukoguhoidja on tunnistanud sisu ja hinna poolest samaväärseks või hüvitama teaviku hinna kuni 10-kordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust antud tähtajaks täitnud, võib raamatukogu direktor kuni üheks aastaks ära võtta raamatukogust kojulaenutamise õiguse.

(4) Kui teavikut ei ole tagastatud või hüvitatud tagastamistähtajaks, siis raamatukogu töötaja määrab ühekuulise võlgnevuste likvideerimise tähtaja ja teavitab sellest lugejat. Tähtaja möödudes informeerib raamatukogu direktor vajadusel vallavalitsust, kes võib pöörduda võla sissenõudmiseks inkassofirma või kohtu poole. Vallavalitsusel on õigus anda ettekirjutis sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

§ 8. Tagatisraha ja viivis

(1) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel rahalist tagatist, kui lugeja rahvastikujärgne elukoht asub väljaspool Anija valda või kui laenutatav teavik on eriliselt väärtuslik. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

(2) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib võtta raamatukogu lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest iga teaviku kohta. Viivise arvestamine kehtestatakse raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

 

§ 9. Rakendussätted

(1) Tunnistatakse kehtetuks Anija Vallavolikogu 28.03.2008 määrus nr 86 „Anija valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine“.

(2) Tunnistatakse kehtetuks Anija Vallavolikogu 27.12.2001 määrus nr 37 “Anija valla avalike interneti-punktide kasutamise eeskirja kinnitamine. Internetiteenuse hinna kehtestamine”.

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

Jaanus Kalev

Vallavolikogu esimees